Zásady zpracování osobních údajů č. 180501

Společnost BEKO Engineering spol. s r. o. (dále jen „Společnost“), 1. máje 871/13, 460 07 Liberec 3, IČO 14866358, zapsána v obchodím rejstříku dne 26. února 1991, spisová značka   C 232 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu nezbytném  pro výkon své podnikatelské činnosti.

 
 

Způsoby získávání Vašich osobních údajů

Tímto Vás ujišťujeme, že v databázi automaticky i manuálně uchováváme pouze data, které jste nám poskytli nebo jsou veřejně známé. Své osobní údaje nám poskytujete zejména při obchodní komunikaci a používání webového rozhraní Společnosti, například zaslání objednávky, registraci k odebírání novinek, přihlášení na webinář nebo zájmu o pracovní pozici. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

 

Zpracovávané osobní údaje

- Jméno, příjmení, titul
- Emailová adresa
- Telefonní čísla
- Pozice a název zastupované společnosti
- Cookies
- Další osobní údaje uvedené v poskytnutém CV
 

Účely zpracování dat

Vaše data máme uložená pouze pro účely:

- související s prodejem a poskytováním produktů a služeb

v těchto případech může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu Správce osobních údajů. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

  1. činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou nebo zástupcem smluvní strany je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů,
  2. údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány, 
  3. osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaném a odebíraném zboží a službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za zákazníkem, řešení zákaznických sporů, záznamy z kamerových systémů v provozovnách Správce, zápisy z osobních schůzek se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci.
  4. přímý marketing (mimo jiné nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům).

 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku obchodního vztahu z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

- sloužící k průběžnému zkvalitňování služeb Správce

  1. v těchto případech nejsou zpracovávaná data nutná k plnění zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů Správce, ale slouží k průběžnému zkvalitňování služeb Správce. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně v případě udělení souhlasu a budou uchovávány pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o marketingové aktivity, jako zasílání aktuálních novinek, pozvánky a registrace na pořádané akce, hodnocení a průzkum spokojenosti pořádaných akcí a poskytování služeb, marketingových průzkumů a foto/video dokumentace průběhu pořádaných akcí. Pro marketingové účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu, kdy jste nám k tomu poskytli souhlas, který můžete kdykoliv odvolat použitím odkazu pro zrušení registrace uvedeným v zápatí každé emailové kampaně, případně zasláním požadavku pomocí nástrojů uvedených na https://beko-engineering.cz/kontakt.
  2. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu.
  3.  Za účelem vedení osoby v databázi uchazečů o zaměstnání u Správce jako zaměstnavatele a k účasti ve výběrovém řízení na nové zaměstnance. Osobní údaje vedeme v databázi uchazečů o zaměstnání max. 10 let od udělení souhlasu, případně lze zaslat požadavek na odvolání souhlasu pomocí nástrojů uvedených na https://beko-engineering.cz/kontakt


Práce s osobními údaji

Osobní údaje subjektů údajů jsou uloženy v systémech Společnosti a zabezpečeným způsobem zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností).

 

Práva subjektů

Subjekt údajů má právo na:

- přístup ke svým osobním údajům

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo získat následující informace:

- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů.

- opravu osobních údajů a jejich doplnění

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost Správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost Správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností Správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

- na výmaz (být zapomenut)

Představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

- na přenositelnost

Je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

- musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
- zpracování se provádí automatizovaně.

- vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Závěr

Pokud se domníváte, že se Vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s ochranou osobních údajů, máte možnost podat námitku pomocí nástrojů uvedených na https://beko-engineering.cz/kontakt, která bude zpracována v zákonné lhůtě, tj. 30 dní.

Tyto zásady jsou platné od 1. 10. 2022.