Blank

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení


Zaměřujeme své dovednosti a know-how na rozšiřování našich znalostí v oblasti inženýrství, projektového řízení a informačních technologií na rychle rostoucím trhu s CLEAN technologiemi.

Blank

3D otevírá dveře světu, který si představujete


S know-how více než sta inženýrů a techniků je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje, koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank

PLM spojuje virtuální svět s reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přináší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Projektové řízení

Hodnocení uživatelů: 2 / 5

Rating StarRating StarRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Úspěšné plnění podnikatelských cílů si žádá kvalitně řízené firemní procesy, které se podílí na uvedení nového úspěšného produktu na trh. Řízení a optimalizace těchto procesů (DPM - Deliverables-based Program Management) poskytuje projektovým manažerům konkurenční výhodu při uvádění nových výrobků na trh.  Do procesů „od konceptu“ až po „úspěšný produkt“ je zapojeno velké množství profesí, které plní různé role. Jejich koordinace je úlohou DPM.

 

  • DPM založené na moderním plánování zdrojů, flexibilitě, používání projektových šablon (templates), nástrojích pro spolupráci, umožňuje firmě snadno plánovat, řídit, automatizovat a institucionalizovat své osvědčené postupy pro různé typy projektů.
  • DPM  umožňuje spolupráci globálních týmů napříč profesemi nezávisle na geografickém rozmístění členů, informace jsou poskytovány v reálném čase tak, aby byly plněny požadavky trhu na stále se zkracující životní cyklus výrobku.

 

 

PRODUCT LINE MANAGEMENT 

DPM organizuje a řídí portfolio produktů, uvolňuje a spouští vývojové projekty v souladu s plánováním uvedení výrobků na trh. Produktové řady a modelová hierarchie tvoří „rodinu produktů společnosti“. Produktoví manažeři mohou přiřadit produkty k vývojovým projektům a uspořádat je do portfolií. Portfolio poskytuje přehled o vývoji produktových řad (product line’s road map), informace o uvolňování produktů a v reálném čase přehled o stavu strategických milníků projektu, které je možné sdílet i s ostatními organizacemi (např. potenciálními zákazníky). 

 

SCHEDULE PRODUCT BUILDS 

Tvorba prototypu a start výroby představují klíčové milníky procesu vývoje výrobku. Podobných milníků lze identifikovat a plánovat více a to pro každý konkrétní produkt. Pomocí nástrojů „projektového schedulingu“ lze sledovat jejich kompletaci. 

 

BUSINESS GOALS 

Manažeři mohou definovat hierarchii business cílů tak, aby identifikovaly prioritně projekty ke schválení a stanovili tak jejich vliv na strategii firmy.


PHASE GATE MANAGEMENT

Vedoucí projektanti mohou řídit firemní procesy při sledování jednotlivých fází a klíčových bodů procesů tak, aby kvalifikovaně rozhodovali o financování projektů. Pro účely dalšího vyhodnocování vývoje projektu může projektový vedoucí sledovat klíčové historické události, jako jsou data schůzek, podrobnosti projednávané na schůzkách, seznam účastníků apod.

 

WBS - WORK BREAKDOWN STRUCTURE (STRUKTUROVANÉ USPOŘÁDÁNÍ DÍLČÍCH PROCESŮ)

Projekt manažer může rozložit celý proces produktového vývoje na jednotlivé kroky (tásky) a tyto hierarchicky uspořádat tak, aby na sebe navazovaly požadovaným způsobem. K dílčím krokům (taskům) lze přiřazovat odpovědné osoby nebo role, určovat termíny začátku a konce dílčích činností, přiřazovat dokumentaci a podobně. Strukturu WBS je pak možné sledovat přehledně ve formě Ganttova grafu. DPM obsahuje interface pro integraci Microsoft Project.

 

ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT

Za použití modulu podporující spolupráci (Collaborative Innovation) je možné sledovat rovněž výstupy z CAD systémů, které jsou přímo navázány na jednotlivé tásky. Koordinace konstruktéru, design pracovníků a dalších profesí spolupracujících na tvorbě digitálního modelu výrobků, uspořádání výroby a podobně tak probíhá s využitím funkcionalit DPM v reálném čase a to s vyloučením datové kolize (např. přepis dat starší verzí).

 

ADVANCED RESOURCE MANAGEMENT

DPM umožňuje firmám optimalizovat plán využití zdrojů projektových kapacit a tím zkrátit vývojovou dobu cyklu. Projektový manažer definuje „plán čerpání zdrojů“ a tento přehledně interpretuje v grafické podobě s týdenním nebo měsíčním intervalem. Takto je možné plánovat projektové náklady v čase nebo analyzovat volné kapacity. Rovněž je tak podpořena optimalizace využití zdrojů z pohledu jednotlivých dovedností zainteresovaných osob (resource skills).


PROJECT FINANCIALS

Projektový manažer může definovat finanční plán pro každý projekt. Finanční plán zahrnuje projektový „budget“ i benefit. Jednoduše je tak možné sledovat v čase rentabilitu projektu případně stanovit datum návratnosti investic. Přepočet do různých měn je rovněž možný.


PROJECT ACCESS

Platforma 3DEXPERIENCE poskytuje bezpečné prostředí pro datové modely projektů pro všechny DS řešení. Přístup k jednotlivým datovým objektům může být umožněn ne jen členům týmu vlastní firmy, ale rovněž i externím osobám např. zákazníkovi s možností provádět některé autorizační funkce. Všechny datové objekty jsou uloženy v chráněné oblasti (works space) s přesně definovanými přístupovými právy. Za pomocí definování tzv. „subscriptions“ může každý člen týmu získávat informace o specifikovaných změnách jednotlivých datových objektů (změna, zrušení, zápis dokumentu apod.) ale i o stavech ve WBS.

 

EXPERIMENTS

Projektové experimenty umožňují uživatelům tvořit alternativní plány pro projekty a provádět revizi alternativ bez vlivu na master plán. Mnohonásobné alternativy mohou být vytvořeny jako klony WBS s využitím master plánu. Takovéto alternativy projektových plánů lze mezi sebou porovnávat a závěry je možné následně implementovat do master plánu.


TASK DELIVERABLES

Jednotlivé tásky reprezentují dílčí činnosti projektu s přidělenou odpovědností, termínem realizace a navazují na sebe tak, jak je stanoveno ve WBS projektovým manažerem. Následný tásk je tak dostupný automaticky určeným členům týmu až po úspěšném ukončení jednoho nebo více předchozích tásků. Rovněž je možné stanovit systém upomínek, které automaticky oznamují např. zpoždění některých fází projektu, nebo očekávané datum další fáze.


TEAM COLLABORATION

Pro členy projektového týmu lze předepsat standartní reporty. Celý projektový tým může tak být informován o důležitých skutečnostech případně se účastnit online diskuse. Každý z členů týmu se může přihlásit k diskusi, zobrazovat příspěvky, nebo přidávat komentáře na zadané téma.


ISSUE / RISK MANAGEMENT

Issues jsou reálné incidenty, dotazy, nebo problémy, které mají negativní vliv na projekt. Řízení Issues poskytuji nástroje pro zachycení, sledování a následné uzavření problémové otázky v rámci projektu. Řešení problému je přiděleno konkrétnímu členu týmu. Řízení rizik tak umožňuje identifikovat, kvantifikovat, analyzovat problémy a tím zmírňovat dopad na projekt.


PROJECT MEETING TRACEABILITY

Projektový nebo programový manažer může zachytit potřebné detaily meetingů, kdo byl pozván, kdo se účastnil a podobně. Agenda témat meetingů může být přidružená/doplněná o odkaz na dokumenty. Issues, které je nezbytné následně sledovat jako i rozhodnutí, která byla přijata je možné zachytit do výstupů meetingů.


WEEKLY TIME TRACKING

Členové projektového týmu mohou vkládat odpracované hodiny na projektu nebo na jednotlivých úkolech např. za týden nebo měsíc a odesílat je ke schválení. DPM poskytuje report obsahující čerpání hodinových kapacit podle jednotlivých tásku případně podle členů týmu za vybrané období. Na základě získaných informací o čerpání kapacit na projektech může projekt manažer odhadovat budoucí vývoj, identifikovat rizika a přijímat potřebná rozhodnutí.


MY CALENDAR

„Můj kalendář“ pomáhá uživatelům spravovat jejich úkoly, poskytuje ucelený pohled na „Projekt WBS úkoly“, rizika, problémy, meetingy, routa a tásky. Vizualizace je možná v denním, týdenním nebo měsíčním režimu. Z kalendáře je přímý přístup k přiřazeným vlastnostem úkolů.


3DDASHBOARD

Prostřednictvím konfigurovatelných projektových oken ( Dashboard ) získává management společnosti jak stavové informace o projektech (plnění etap v čase, odpovědnosti, grafické i číselné přehledy a podobně) tak i ekonomické predisposice, které tak poskytují klíčové podklady při rozhodování o prioritách projektů s vyšším potenciálem návratnosti investic.

 


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.